3d玩法近期流行的技巧口诀

福彩3d 技巧口诀准确率98%

当十位出现0第二天通杀0 当十位出现1第二天通杀8 当十位出现2第二天通杀6 当十位出现3第二天通杀4 当十位出现4第二天通杀7 当十位出现5第二天通杀9 当十位出现6第二天通杀1 当十位出现7第二天通杀2 当十位出现8第二天通杀4 当十位出现9第二天通杀6。

当百位出现0下期十位杀7 当百位出现1下期十位杀8 当百位出现2下期十位杀2 当百位出现3下期十位杀4 当百位出现4下期十位杀2 当百位出现5下期十位杀1 当百位出现6下期十位杀8 当百位出现7下期十位杀3 当百位出现8下期十位杀6 当百位出现9下期十位杀0。

当百位出现0下期个位杀6 当百位出现1下期个位杀8 当百位出现2下期个位杀6 当百位出现3下期个位杀2 当百位出现4下期个位杀9 当百位出现5下期个位杀9 当百位出现6下期个位杀1 当百位出现7下期个位杀3 当百位出现8下期个位杀4 当百位出现9下期个位杀7。

收藏
分享

热门工具

常用工具

工具分类